Missie

Spelen, leren, groeien……samen

 

Visie

Op de Cornelis Haak School werken we vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Op de Cornelis Haak School werken we vanuit de volgende uitgangspunten:
  De leerlingen gaan met plezier naar school en worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen;
 • Elk kind is uniek waarbij we de individuele talenten willen versterken en uitbreiden;
 • Wij werken aan opbrengsten met als doel het maximale uit elke leerling te halen. Hierbij gaan wij uit van onze ambities op schoolniveau;
 • We zetten in op een hoog eindniveau waar we vanaf groep 1 naar toe werken.
 • We werken in 3 verschillende aanpakken die gevormd worden door kinderen in te delen op overeenkomsten in onderwijsbehoeften. Iedereen binnen een groep werkt aan dezelfde doelen, mogelijk met een andere verwerking op een ander niveau. Te denken valt aan: versnellen, verrijken, vertragen en intensiveren;
 • Kinderen leren het meest van en met elkaar. We werken daarvoor vaak met coöperatieve werkvormen, zodat alle kinderen betrokken zijn bij de aangeboden instructie;
 • De leerlingen en hun ouders worden betrokken bij hun leerproces.
 • De leerkrachten begeleiden de leerlingen en geven daarin ruimte aan de eigenheid van een leerling;
 • De school richt zich op de toekomst, gebruik makend van moderne ontwikkelingen zowel op onderwijsgebied als ICT;
 • Vanuit onze christelijke identiteit worden waarden en normen geleerd die zichtbaar zijn in de omgang met elkaar.

 

Dat is terug te zien in ons onderwijs:

 • Wij leren en werken in 3 verschillende aanpakken, basis-, verrijkte en intensieve aanpak . We zoeken aansluiting bij de mogelijkheden van de kinderen. We dagen hen uit en maken aanspraak op wat ze kunnen en waar de interesses liggen. We doen dat doelgericht en houden de ontwikkeling in de gaten.
 • De leerkrachten geven instructie volgens ons CHS-instructiemodel. In elke les wordt het doel benoemd, de voorkennis opgehaald, volgens 3 aanpakken instructie gegeven en geëvalueerd.
 • We maken tijdens de instructie gebruik van coöperatieve leerstrategieën De kinderen leren hierbij van elkaar en de leerkracht is begeleider tijdens dit proces. Doordat de leerlingen de stof verwoorden en uitleggen aan elkaar leren ze meer. De leerlingen hebben hierdoor plezier in het leren en dat is positief voor het pedagogisch klimaat en de samenwerking tussen kinderen.
 • Wij proberen de nieuwsgierigheid die leerlingen hebben bij binnenkomst, het spelend leren, via lerend spelen, om te zetten naar formeel leren.
 • Wij investeren in collega’s die zich specialiseren in de vakgebieden: gedrag, rekenen, taal en spelling, onderwijsleerproces, het jonge kind, ICT en de zorg.
 • Wij besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden. Kinderen die zich veilig en prettig voelen op school, zijn beter in staat om te leren. Dit doen we met behulp van de methode Kanjertraining en een stappenplan gedrag.
 • Wij leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling en ze zelfstandig te maken, zodat ze zelf effectief met hun leertijd omgaan. Om dit te bereiken wordt er gewerkt met mappen waar leerstof op maat zit. Vanaf groep 5 werken de kinderen met Snappet.
 • Wij werken met de nieuwste multimedia. Hierdoor is ons onderwijs visueel, uitdagend en op de toekomst gericht. We gebruiken computers, iPads, Snappet, tablets en laptops.
 • De leerlingen in onze school vormen een afspiegeling van de wijk. Kinderen komen bij ons op school in aanraking met verschillende achtergronden. Hierdoor leren ze van elkaar wat er leeft in de maatschappij. We hebben respect voor wat de ander anders maakt.
 • Wij vinden een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders belangrijk, omdat dit de basis vormt voor een goed schoolklimaat, waarvoor we samen verantwoordelijk zijn.

Identiteit

 • De Cornelis Haak School is een christelijke ontmoetingsschool. Dit betekent dat er vanuit de christelijke identiteit de ruimte is samen te zijn met mensen van andere geloofsrichtingen, elkaar de ruimte te geven en elkaar te waarderen.

Bij ons draait het om:

 • Respect
 • Waarden en normen
 • Het goede voorbeeld geven
 • Verbondenheid, verbinding
 • Barmhartigheid, er voor elkaar zijn, elkaar steunen
 • Samen iets (op)bouwen

 

Naar aanleiding van ons onderwijs waarbij godsdienst een rol speelt stimuleren wij kinderen een open gesprek aan te gaan over verschillen en overeenkomsten tussen de diverse wereldgodsdiensten. Op deze manier leren wij de kinderen te accepteren dat andere meningen en levensovertuigingen er toe doen. Zo komen zij tot wederzijds respect en verdraagzaamheid.

Het mag duidelijk zijn dat we open staan voor alle kinderen van wie de ouders de uitgangspunten van de school onderschrijven of tenminste respecteren.

 

Wat dragen we uit?

Identiteit is meer dan godsdienstige identiteit. Het wordt zichtbaar in wat de school uitstraalt naar buiten, welke keuzes worden gemaakt in brede zin. Hieraan kan praktische invulling worden gegeven. Te denken valt o.a. welke methodes wij gebruiken, welke thema’s we aanbieden en de vieringen die we vieren.

De betekenis van de vieringen zijn bekend bij onze kinderen en symbolen zijn zichtbaar in de school. Door vieringen creëren we saamhorigheid.